Библиотека СПЦО у Трсту спада у ред најзначајнијих националних културних институција ван граница Републике Србије. Њено историјско трајање, дуго готово два и по века, сведочи о напорима српске заједнице да очува свој национални, верски и културни идентитет, своје богато историјско наслеђе, ослањајући се на највредније тековине православне јужнословенске културне традиције и постигнућа богате српске трговачке елите која се формирала у Трсту током XVIII и ХIХ века.

Обједињавањем фондова при Основној школи „Јован Милетић“, Храму св. Спиридона Чудотворца и Црквеној општини, 1960. године формиран је јединствени фонд Библиотеке СПЦО.

Десетак година уназад СПЦО је разрешила дугогодишњи проблем смештаја сада већ нараслог фонда који броји преко 7.000 јединица библиотечке грађе на Тргу Св. Антонија број 7 у Трсту.

Задаци библиотеке

Задаци Библиотеке дефинисани су Статутом СПЦО и Правилником о раду Библиотеке:

 • Прикупљање, обрада, чување, представљање, конзервација, дигитализација и давање на коришћење, у библиотеци и на даљину, библиотечкe грађе од интереса за СПЦО и очување националног историјског културног наслеђа.
 • Сарадња и учешће у иницијативама у оквиру Sistema Bibliotecario Giuliano (Јулијанског система Библиотека).
 • Пружање библиотечко-информационих услуга корисницима библиотеке.
 • Размена библиотечке грађе са другим библиотекама и институцијама.
 • Учешће у међубиблиотечкој позајмици на градском, регионалном, националном и међународном нивоу.
 • Каталогизација књижног и документарног фонда Библиотеке.
 • Заштита старе и ретке књиге у сарадњи са Народном библиотеком Србије и надлежним властима у Републици Италији.
 • Ревизија библиотечке грађе.
 • Промоција издања Српске православне црквене општине у Трсту.
 • Учешће у промоцији српске књиге у Републици Италији, граду Трсту и свету.

Организација фондова

Фонд Библиотеке попуњава се поклоном, куповином и разменом. Библиотечка грађа је инвентарисана и распоређена по фондовима:

 1. Фонд монографских публикација
  • Фонд монографских публикација на српском, српскословенском, црквенословенском и хрватском језику – старији и општенаучни фонд (сигнатурна ознака А;
  • Општи (позајмни) фонд  који садржи више од 2500 јединица каталогизираних у SBN (Националном систему библиотека) ком се може приступити путем он лајн каталога Biblio Est;
  • Фонд монографских публикација на страним језицима (сигнатурна ознака Б);
  • Фонд старих монографских публикација на страним језицима (сигнатурна ознака БР);
  • Фонд богослужбених књига.
 2. Фонд серијских публикација

Библиотека располаже вредним издањима старих српских књига из 18. и 19. века (штампане у Венецији, Бечу, Будиму и Москви) као и значајним фондом публикација на страним језицима од којих су најстарија издања штампана у 16. веку.

Осим прве граматике италијанског језика на српском језику Вићентија Љуштине из 1794. г. издвајамо превод првог романа на српски језик из 1777,  прва издања  дела Доситеја Обрадовића, Вићентија Ракића и Захарија Орфелина.

ИНФОРМАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Он лајн каталог Biblio Est библиотека Универзитета у Трсту и провинција регије Фриули Венеција Ђулија;
 • Каталог монографских публикација (Том 1, Књиге на српском и хрватском језику; Том 2, Књиге на страним језицима) у ПДФ формату.

Планови

 • Каталогизација свих јединица у SBN;
 • Рестаурација најстаријег дела фонда;
 • Дигитализација старе и ретке грађе.

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ ЈЕ:

 • Уторком од 15 до 19
 • Петком од 9 до 13

Број телефона библиотеке: +39 040 2452498
E-mail: bibliotecaserba@comunitaserba.org

Књиге на српском и хрватском језику-каталог

Књиге на страним језицима-каталог